بازدید کننده گرامی.
این ترجمه از پروژه به زبان فرانسه است. لطفا درک کنید که همه وب سایت شده است به زبان فرانسه ترجمه شده است. متاسفانه، این کار بیش از حد است. لطفا اشتباهات است که در ترجمه رخ داده ما را ببخش. ما امیدواریم که که شما هنوز هم پروژه ما حمایت می کنند. (ترجمه در بخشی از گوگل ترجمه)
تیم پروژه توسط کارمن Brucic منجر

متن سایت انترنیتی MobilitäterInnen

MobilitäterInnen چی کسانی هستند؟Wer sind die MobilitäterInnen ?
MobilitäterInnen یک شبکه ارتباطی است که در روستاهای تیرول آغاز شده و از آنجا گسترش می یابد.
هر کس بدون در نظر گرفتن مذهب، جنسیت، وضعیت و نژاد میتوانند شرکت کنند. هر کس میتواند یک MobilitäterIn
باشد.
بسیاری از اهالی روستا روزانه با ماشین ها/موترها خود به خرید رفتن، به محل کار، برای دیدن دوستان، انجام دادن ورزش سفر میکنند. آن وقت کم شما را میگیرد و هیچ پول شما مصرف میشود تا آن مسیر را با شخص دیگری سپری کنید.
افراد پیر، پناهندگان و افراد کم در آمد که در مناطق روستایی زندگی میکنند، اکثرآ ماشین ها/موترها در دسترس ندارند و به این دلیل تحرک آنها خیلی محدود میشود.انجام کارهای لازم، تماس بین فردی و تبادل فرهنگی تقریبآ غیر ممکن میشود.
بسیاری از مردم میخواهند کمک کنند اما دقیقآ نمیدانند که چگونه آن را آنجام دهد. در این پروژه آسان است، درب ماشین/موتر خود را باز کنید و کسی را در طول راه برای یک دوره کوتا از زمان با خود بگیرید.
در زمان گذشته در مناطق درو افتاده کشور وقتی کسی ماشین/موتر نمیداشت برای رفتن با دیگران و یا گرفتن همسایگان بدون ماشین با خود یک سنت مستحکم بود. نیاز که هیچ کس زیر سوال نبرده است. یک کمک کوچک که از یک فرد به فرد دیگر اعطا میشود.
این حرکت که به کسی درب ماشین خود را باز میکنید و یا کسی را با خود میگیرید یک عمل مهمان نوازی، نیکوکاری در زندگی است.
از طریق این شبکه MobilitäterInnen هر دو طرف برنده:
*با هم ایجاد کردن تحرک واقعی
*قدرت پذیرش بیگانه گان
*آشنانان و دوستان جدید
*کشف کردن شباهت ها و استعدادها
* تحرک بیشتر برای پناهندگان، بازنشستگان، شهروندان بدون جواز رانندگی یا ماشین
*تنهایی/انزوا کمتر
*ملاقات و تبادل بین فرهنگی
*حفاظت زیست محیطی و استفاده بهتر از منابع محرک زندگی
*نمونه برای روستاهای دیگر
*کمک نه فقط در مورد آن صحبت کردن

چطور میتوانید MobilitäterInnen را بشناسید؟
با نیمکت های ویژهMitfahrbänke
هدف اصلی این عملیات MobilitäterInnen پیداکردن و گرفتن نیمکت های ویژه است. که در جوامع سهیم و محل مرکزی انسبروک واقع شده است.
هر کس که نیاز رفتن به شهر و یا دوباره از شهر به روستا داشته باشد میتواند از این کرسی/نیمکت استفاده کند.
وقتی شما در آنجا در حال انتظار باشید و همسفری میخواهید، آگاهی بدهید که شما نیاز به سواری یا گرفتن دارید. همه نیمکت ها را میتوانید به آسانی پیداکرد که توسط رنگ نارنجی قابل مشاهده میباشد.
رانندگان ماشین برای حمل و نقل خصوصی با ماشین های خود به هیچ نوع از بیمه اضافی نیاز ندارند. بیمه عادی کافی است. بدون توجه به اینکه مسافر به کدام مملکت تعلق دارد. مطابق (ÖÄMTC 2017)
این نیمکت ها ویژه در حال حاضردر بسیاری از جوامع دور افتاده اتریش و آلمان در دسترس میباشد.آلبته این پیشنهاد به همه افرادی است که ماشین/موتر ندارند. این که انها دانش آموزان، بازنشستگان و یا روستاییان جدید هستند.
Mobile Haltestellen
ایستگاه های تلفن همرا(سیار)
مسافرین که میخواهند با ماشین گرفته شوند باید در نظر بگیرد که برای شناسایی لباس های ویژه مانند چتر نارنجی، کیسه ها ساخته شده از پارچه/تکه نارنجی بپوشند. پس همچنین رانندگان میتوانند شما را در طول مسیر راه تشخیص دهند.
کیسه و چتر را همچنین میتوانید به عنوان محافظ از باران و یا کیسه های خرید استفاده کنید.

شرکت کردنMitmachen
مشارکت آسان است، فقط اندک جرات و شجاعت میخواهد.

به عنوان یک راننده/دریود Als Fahrer
1. دروبسایت ما پیدا کنید که در کجا نیمکت های ویژه قرار دارد و در میسیر راه روی نیمکت های ویژه برای مسافران نگاه کنید.شاید کسی در راه نیز منتظر خواهد باشد.

2. هنگامی شما همرای مسافر ملاقات میکنید، درب ماشین خود را باز کنید و بگذارید این علملیات آغاز شود. کجا میخواهید هردو تان بروید؟

3. حرکت مناسب برای شناختن کسی تکان دادن دست است، و آیا شما یکدیگر را از مدت طولانی از روستا میشناسید؟

4. به چه زبان ها شما هر دو صحبت می کنید و شما چه باید بگویید؟ از کار و خانواده خود، چی میدانی در مورد کشور مسافر و در مورد مهمان خود چی علاقمند میسازد؟ آیا مسافر شما خیلی اوقات با MobilitäterIn سفر کرده است.

5. پس از رسید ن به مقصد پایان از سواری است. هیچ تعهدات دیگر وجود ندارد. اگر شما میدانید که قصد رفتن دوباره را بعدآ دارید، پس شما میتوانید سفر بازگشت را ترتیب نمایید. شما حالا یکدیگر را میشناسید!

6. در مورد تجربه خود به ما در این وبلاگ گذارش دهید، اگر دوست دارید! برای ما یک عکس و یا یک ویدیو کوچک از جامعه رانندگی خود را ارسال کنید.

7. در صورت امکان، کاغذ خود چسب/ بر چسب را در ماشین های خود بچسپانید.

8. به اشتراک بگذارید، اطلاعات و برچسب ها را توزیع کنید، و بیشتر مسافران را با خود بگیرید. شما به زودی یکدیگر را بدون کدام امضا مورد توافق خواهد شناخت به دلیل که شما همسایه شده اید.

به عنوان یک مسافر Als Fahrgast
1. این نمکت ها را پیدا کنید که در کجای تیرول و روستا قرار دارند.

2. بر روی نیمکت ها بنشینید و برای MobilitäterInnen نگاه کنید. کیف/کیسه یا چتر که قابل خوب مشاهده باشد با خود بگیرید. اگر کدام ماشین دارای بر چسب MobilitäterInnen باشد آن یک ماشین بسیارعالی است.

3. وقتی ماشین متوقف میشود و شما وارد ماشین میشوید. با اهتزاز دست ها خوش آمدید بگویید و در مورد این که به کجا بروید صحبت کنید.

4. به چه زبان ها شما هر دو صحبت می کنید و شما چه باید به یکدیگر بگویید؟ آیا شما در مورد زندگی در روستا سوالی دارید و در باره دریور خود چی احساس علاقمندی دارید؟ آیا شما با همدیگر از سال ها آشنا هستید؟ و در حال حاضر باید بدانید که شما میتوانید با هم برای خرید هفتگی بروید؟

5. در یک جای محفوظ پائین شوید. شاید راننده شما بعدآ به روستا دوباره برگردد؟

6. تجارب این پروژه را با دوستان تان شریک بسازید. تجارب خود را از طریق این وبلاک با ما شریک بسازید. اگر دوست دارید! برای ما یک عکس و یا یک ویدیو کوچک از جامعه رانندگی خود را ارسال کنید.

7. به اشتراک بگذارید. برچسب ها و واطلاعات مارا پخش کنید. شما بزودی بدون کدام امضا توافق یکدیگر را در کنار نیمکت ها خواهد شناخت.
به عنوان یک الگوی Als Vorbild
MobilitäterInn یک عملیات محلی است که به منظور بهبود زندگی مشترک در روستا بوجود آمده است. شاید یک روستایی میخواهد سهم بگیرد اما برای آن جرآت بیشتری مورد نیاز است و او میخواهد اولین بار نوع از تجارب دیگران را ببیند.بنا براین آلگوها نقش مهم دارند، که در مورد تجارب خود صحبت میکنند – در یک مکالمه شخصی و یا در ویب سایت که همه میتوانند آنرا بخوانند. این میتواند یک یا چند کلمه باشد و یا یک داستان کامل.

کی در حال حاضر شرکت میکند؟ Wer macht schon mit
شبکه MobilitäterInnen در پایان ماه مارس سال 2017 در Reith bei Seefeld و Oberperfuss شروع خواهد شد. و
بخش ضروری این شبکه را داوطلبان کی برای این پروژه کار میکنند تشکیل میدهد. ما میخواهیم از همه گروه داوطلب، پناهندگان، شهرداران، دوستان و خانوادها تشکری کنیم. علاوه بر این ما میخواهیم از، بازیگران فیلم ما که در طول سفر با ما همراه میکنند، و بسیاری از یاران داوطلبانه، مترجمان و تقویت کننده گان هم تشکر کنیم.
به فیس بوک ما سر بزنید و تماس بگیرید.Besuche uns auf Facebook